Τηλέφωνο κρατήσεων: 2410 533417
Τηλεφωνικός αριθμός κρατήσεων: 2410 533417

Προκήρυξη καλλιτεχνικού διευθυντή

Προκήρυξη καλλιτεχνικού διευθυντή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 254 έως 258 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/2006),όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ια της παρ 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994)
 3. Τις διατάξεις του ν.4024/11 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011)«Περί Ενιαίου Μισθολογίου» και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α /16-12-2015).
 4. Την υπ’ αριθμόν 72833/30.11.1998 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 893/Β/1988) με την οποία συστάθηκε η δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Λάρισας»,
 5. Την υπ’ αριθμόν 504/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων (ΦΕΚ 3587/Β/2012) περί μετατροπής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Λάρισας «Θεσσαλικό Θέατρο» σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαρισαίων
 6. Την υπ’ αριθμόν 1 απόφαση από το 1/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» του Δήμου Λαρισαίων περί έγκρισης Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας της και την υπ. αρ 84/8-2-2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων περί εγκρίσεως του.
 7. Την υπ’ αριθμόν 2 απόφαση από το 1/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» του Δήμου Λαρισαίων περί Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών της και την υπ.αρ 85/8-2-2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων περί εγκρίσεως του.
 8. Την υπ’ αριθμόν 4 απόφαση από το 1/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» του Δήμου Λαρισαίων περί Κανονισμού Προσωπικού της και την υπ’ αρ 87/8-2-2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων περί εγκρίσεως του.
 9. Την υπ’ αριθμόν 49 απόφαση από το 16/2023 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» του Δήμου Λαρισαίων περί υποβολής Αίτησης Πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή τριετούς θητείας με αντίτιμο (ΑΔΑ : 6663 ΟΕ72-ΟΩ5) .
 10. Την υπ’ αριθ. Πρωτ 6783/27-1-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ περί «Προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α και β βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών» παράγραφος Γ ‘ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ και λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 107 του ν.4483/2017 φεκ 107/Α/2017).
 11. Την υπ. αρ. 67264/27-9-2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός ατόμου για την πλήρωση της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή με τριετή θητεία με αντίτιμο.
 12. Το άρθρο 30 του ν.4479/29-5-2017 (ΦΕΚ Α 94) περί Εκπαιδευτικής βαθμίδας των Καλλιτεχνικών Διευθυντών.
 13. Την παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» του Δήμου Λαρισαίων περί έγκρισης των όρων της ανωτέρω προκήρυξης
 14. Το γεγονός ότι η δαπάνη της μισθοδοσίας του Καλλιτεχνικού Διευθυντή που θα προσληφθεί θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό της Επιχείρησης (αντίτιμο) και συγκεκριμένα από τα Έσοδα Θεατρικών Παραστάσεων με κωδικό 06.62.73.00.00.000 και ποσό 120.000 ευρώ για το 2024  και θα εγγραφεί ανάλογη πίστωση στους προϋπολογισμούς και των υπολοίπων ετών μέχρι τη λήξη της θητείας του.
 15. Την αναγκαιότητα ύπαρξης Καλλιτεχνικού Διευθυντή, για την ομαλή λειτουργία της Επιχείρησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 254 έως 258 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/2006),όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ια της παρ 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994)
 3. Τις διατάξεις του ν.4024/11 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011)«Περί Ενιαίου Μισθολογίου» και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α /16-12-2015).
 4. Την υπ’ αριθμόν 72833/30.11.1998 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 893/Β/1988) με την οποία συστάθηκε η δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Λάρισας»,
 5. Την υπ’ αριθμόν 504/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων (ΦΕΚ 3587/Β/2012) περί μετατροπής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Λάρισας «Θεσσαλικό Θέατρο» σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαρισαίων
 6. Την υπ’ αριθμόν 1 απόφαση από το 1/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» του Δήμου Λαρισαίων περί έγκρισης Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας της και την υπ. αρ 84/8-2-2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων περί εγκρίσεως του
 7. Την υπ’ αριθμόν 2 απόφαση από το 1/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» του Δήμου Λαρισαίων περί Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών της και την υπ.αρ 85/8-2-2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων περί εγκρίσεως του
 8. Την υπ’ αριθμόν 4 απόφαση από το 1/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» του Δήμου Λαρισαίων περί Κανονισμού Προσωπικού της και την υπ’ αρ 87/8-2-2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων περί εγκρίσεως του
 9. Την υπ’ αριθμόν 30 απόφαση από το 8/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» του Δήμου Λαρισαίων περί τροποποίησης των άρθρων 3 και 4 του Κανονισμού Προσωπικού της και την υπ’ αρ 52/31-1-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων περί εγκρίσεως του
 10. Την υπ’ αριθμόν 49 απόφαση από το 16/2023 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» του Δήμου Λαρισαίων περί της αίτησης έγκρισης Πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή  (ΑΔΑ : 9Ε8ΦΟΕ72-Π4Α)
 11. Την υπ. αρ. 67364/27-9-2023 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου για την πλήρωση της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή με τριετή θητεία με αντίτιμο.
 12. Την με αριθμό 18//2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» του Δήμου Λαρισαίων περί έγκρισης των όρων της ανωτέρω προκήρυξης
 13. Το γεγονός ότι η δαπάνη της μισθοδοσίας του καλλιτεχνικού διευθυντή που θα προσληφθεί θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό της Επιχείρησης και έχει εξασφαλισθεί πίστωση η οποία έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2024 με κωδικό 06.73.00.00.000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ και θα εγγραφεί ανάλογη πίστωση στους προϋπολογισμούς και των υπολοίπων ετών μέχρι τη λήξη της θητείας του.
 14. Την αναγκαιότητα ύπαρξης Καλλιτεχνικού Διευθυντή, για την ομαλή λειτουργία της Επιχείρησης.

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση µε επιλογή µίας (1) θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ επί θητεία με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για διάστημα τριών (3) ετών με αντίτιμο, όπως προβλέπεται στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών

Ειδικότερα ο/η  Καλλιτεχνικός Διευθυντής/ντρια  θα έχει το εξής αντικείμενο απασχόλησης (αρμοδιότητες):

Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητικού, Τεχνικού και Καλλιτεχνικού προσωπικού. Αναλαμβάνει καθήκοντα ετοιμασίας επιχειρησιακών και στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης. Αντιμετωπίζει όλα τα θέματα που απαιτούν ειδικούς και γρήγορους  χειρισμούς και συντονίζει την καθημερινή δραστηριότητα. Ειδικότερα:

-Στα πλαίσια του προϋπολογισμού και του προγραμματισμού εισηγείται για την πρόσληψη, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης έργου του καλλιτεχνικού προσωπικού, υπογράφει τις συμβάσεις πρόσληψης- και απόλυσης  του μαζί με τον Πρόεδρο και  συμφωνεί για τους όρους και τις αμοιβές  της απασχόλησης  του Καλλιτεχνικού προσωπικού. Εισηγείται τους όρους και το ποσό  αμοιβής του καλλιτεχνικού προσωπικού προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο τελικά αποφασίζει.  Εισηγείται στο Δ.Σ. οποίο και αποφασίζει, την πρόσληψη του απαιτούμενου, κάθε φορά, τεχνικού προσωπικού, των ειδικών συνεργατών, την μετάκληση συγκροτημάτων  ή καλλιτεχνών καθώς και την αμοιβή τους, εφόσον αυτά δεν περιλαμβάνονται στον ετήσιο προγραμματισμό και προϋπολογισμό του θεάτρου. Έχει πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό για το σύνολο του προσωπικού.

 • Διευθύνει το προσωπικό του Θεάτρου και καθορίζει σε περίπτωση έκτακτων αναγκών την πέραν του κανονικού χρόνου υπερωριακή εργασία του προσωπικού, καθώς και την κατά τις καθιερωμένες ημέρες αργίας και τις νυχτερινές ώρες εργασίας.
 • Καταρτίζει το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
 • Καταρτίζει σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διευθυντή και εισηγείται στο Δ.Σ. το οποίο και τελικά αποφασίζει, τον προϋπολογισμό των δαπανών κάθε έργου και εκδήλωσης.
 • Ελέγχει τις δαπάνες ώστε να αποφευχθεί απόκλιση από τους ψηφισμένους κατά έργο προϋπολογισμούς.
 • Συνεργάζεται με τους καλλιτεχνικούς συνεργάτες για την πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων προετοιμασίας των παραστάσεων και φροντίζουν οι δαπάνες κάθε παραγωγής να κινούνται στο πλαίσιο του ψηφισμένου προϋπολογισμού.
 • Καταρτίζει και εισηγείται στο Δ.Σ. τον ετήσιο απολογισμό των παραγωγών του Θεάτρου.
 • Συμβάλλει στην υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Κατευθύνει και συντονίζει τις εργασίες της επιχείρησης και φροντίζει για την εφαρμογή και υλοποίηση των προγραμμάτων και τη συνεργασία των τμημάτων ώστε η επιχείρηση να λειτουργεί ως ενιαίος και συγκροτημένος οργανισμός.
 • Εισηγείται τη λήψη κάθε μέτρου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της επιχείρησης και την εξύψωση της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής στάθμης των εκδηλώσεων.
 • Καταρτίζει και οργανώνει το πρόγραμμα των περιοδειών του Θεάτρου το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Φροντίζει για την άρτια εμφάνιση και παρουσίαση των παραστάσεων.
 • Φροντίζει για τη διαφήμιση και προβολή των έργων και των δραστηριοτήτων του Θεσσαλικού Θεάτρου μέσα στα πλαίσια του ετήσιου προϋπολογισμού.
 • Επιβάλει και δίνει κατευθύνσεις και εντολές για την σωστή και έγκαιρη σκηνική, μουσική, σκηνογραφική, ενδυματολογική και κάθε άλλη αναγκαία προετοιμασία, δοκιμή και παράσταση κάθε παραγωγής για κάθε μια από τις οποίες εγκρίνει τις επιμέρους δαπάνες για το ανέβασμα στο πλαίσιο της ευθύνης του για την τήρηση του προϋπολογισμού τους.
 • Αποφασίζει για τις παραστάσεις και τις διανομές μετά από έγγραφη εισήγηση του Σκηνοθέτη κάθε παράστασης καθώς και τις εμφανίσεις σε φεστιβάλ εγχώρια και Διεθνή ή άλλες εκδηλώσεις ή περιοδείες, με σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο ετήσιο προγραμματισμό. Επίσης εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο τελικά αποφασίζει, τους τρόπους  για την καλύτερη δυνατή προβολή των εκδηλώσεων του θεάτρου και για τα έξοδα που θα καταβληθούν για τις ενέργειες αυτές.
 • Προΐσταται των διοικητικών υπηρεσιών του θεάτρου εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία τους, επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. των νόμων και του ετήσιου προϋπολογισμού, ασκεί επιπλέον αρμοδιότητες που του παραχωρεί το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα έγκρισης λειτουργικών δαπανών στα πλαίσια του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. ετήσιου προϋπολογισμού και γενικά έχει κάθε αρμοδιότητα που έχει σχέση με την λειτουργία των υπηρεσιών του θεάτρου.
 • Δύναται να εποπτεύει τη δραματική σχολή του θεάτρου και το θεατρικό εργαστήρι, αν λειτουργούν νόμιμα, καθώς και όλων των άλλων μόνιμων δραστηριοτήτων του θεάτρου (θεατρικών σεμιναρίων, εκδόσεων, εκθέσεων κ.α.)

– Αναλαμβάνει και άλλες αρμοδιότητες επιπλέον των οριζόμενων από την  πράξη προσλήψεως  του με απόφαση του Δ.Σ. , εντός του πλαισίου που ορίζει ο Κανονισμός Διοίκησης Λειτουργίας και Προσωπικού της Επιχείρησης.

-Σε συνεργασία με την Οικονομική Διεύθυνση καταρτίζει το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης ,τον προϋπολογισμό των έργων καθώς και τον ετήσιο Προϋπολογισμό.

-Θα έχει την ευθύνη της Λειτουργίας της Παιδικής Σκηνής καθώς επίσης και την ευθύνη λειτουργίας της Πειραματικής Σκηνής της επιχείρησης

Η/Ο προσληφθείς/σα  θα ασφαλίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και η αμοιβή θα είναι  σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 περί ενιαίου μισθολογίου όπως αυτό ισχύει.

Ο επιλεγείς Καλλιτεχνικός Διευθυντής/ντρια θα έχει το δικαίωμα να δημιουργεί ή να συμμετέχει σε ένα θεατρικό έργο ανάλογα με την ιδιότητα του ανά έτος, δηλαδή αν είναι Σκηνοθέτης θα σκηνοθετήσει μία θεατρική παράσταση, αν είναι Σκηνογράφος θα κάνει μία σκηνογραφική δουλειά, αν είναι Μουσικός θα γράψει μουσική για ένα θεατρικό έργο, αν είναι Ηθοποιός θα συμμετέχει στη διανομή μίας θεατρικής παράστασης, αν είναι Θεατρικός Συγγραφέας ένα έργο του θα παρουσιάζεται από τις Σκηνές του θεάτρου και ούτω καθεξής. Η αμοιβή του για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών εγκρίνεται από Διοικητικό Συμβούλιο και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 5.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ο επιλεγείς Καλλιτεχνικός Διευθυντής είναι υποχρεωμένος να διαμένει μόνιμα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης στην πόλη της Λάρισας.

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής  Ενώσεως. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας Γ’ Επιπέδου.

 1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 2. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού:

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.

β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

γ) Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, δ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.

ε) Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.

στ) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

 1. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Ο/Η Καλλιτεχνικός Διευθυντής/ντρια του Θεσσαλικού Θεάτρου δύναται να προσληφθεί ανεξαρτήτως κατοχής τίτλου συγκεκριμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας, εξαιρουμένης της ΥΕ εκπαιδευτικής βαθμίδας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.. Για την θέση αυτή θα επιλεχθεί πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει ιδιαιτέρως διακριθεί στο χώρο του πολιτισμού και να έχει μια από τις εξής ιδιότητες:

1.α Ηθοποιός, Σκηνοθέτης, Συνθέτης, Χορογράφος, Σκηνογράφος ή Ενδυματολόγος, με αναγνωρισμένη προσφορά στο επαγγελματικό θέατρο                                                                                                  ,,

β Θεατρικός Συγγραφέας, Μεταφραστής έργων, Θεατρολόγος Κριτικός, θεάτρου με επαγγελματική εργασία στο θέατρο.

 1. Να διαθέτει τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στον χώρο του θεάτρου.
 2. Παράλληλα πρέπει να έχει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες που να πιστοποιούνται με παρακολούθηση σχετικών σπουδών ή σεμιναρίων ή με προϋπηρεσία σε άλλη διοικητική θέση.
 3. Ο/Η υποψήφιος/α για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή οφείλει μαζί με την αίτηση να υποβάλλει φάκελο με τις γενικές και ειδικές προτάσεις του για το Θεσσαλικό Θέατρο, ένα πλάνο προγραμματισμού (Δραματολόγιο κλπ.) για ολόκληρη τη θητεία του. Επίσης αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά στοιχεία των ιδιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση της προκήρυξης κατά τα αναφερόμενα στον όρο της παρούσας. Συγκεκριμένα:

Έναρξη υποβολής Αιτήσεων: Τρίτη  13-Μαϊου 2024

Λήξη υποβολής Αιτήσεων: Δευτέρα 10- Ιουνίου 2024

 1. Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και από ώρα 9.00 π.μ. έως 14.30 μ.μ. στα γραφεία του Θεσσαλικού Θεάτρου, Γεωργιάδου αρ. 54 2ος όροφος (πληροφορίες τηλ. 2410-621209), ηλεκτρονική υποβολή : e-mail: thessaliko.kaldi@gmail.com
 2. Ο/Η υποψήφιος/α για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή οφείλει μαζί με την αίτηση να υποβάλει πλήρη φάκελο με τις γενικές και ειδικές προτάσεις του για τη λειτουργία της Επιχείρησης και ένα γενικό πλάνο (δραματολόγιο) για το διάστημα της θητείας του.
 3. Την αίτηση υποβάλουν οι υποψήφιοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή των υποψηφίων θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε δια συστημένης επιστολής είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει παραλαβής στην ως άνω αναγραφόμενη διεύθυνση είτε μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (Courier). Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που έχει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση της/του υποψηφίας/ου.
 4. Η αίτηση (διατίθεται ηλεκτρονικά από τη γραμματεία) κατατίθεται με συνημμένα τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, τα οποία και θα αναγράφουν στην αίτηση τους :

i Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

 1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι υποψήφιοι δεν υπηρετούν ως καλλιτεχνικοί διευθυντές σε άλλο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ή άλλη Κοινωφελή Θεατρική Επιχείρηση, Ωδείο ή Μουσική Σχολή κατά τη διενέργεια της προκήρυξης και δεν κατέχουν άλλη έμμισθη θέση στον δημόσιο τομέα, ούτε παρέχουν εξαρτημένη εργασία στον ιδιωτικό τομέα.

iii. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επαγγελματικής τους δραστηριότητάς.

iν. Ευκρινές αντίγραφο διπλής όψης του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας της/του κατόχου).

ν. Πιστοποιητικό τύπου α’ της στρατολογικής Υπηρεσίας για τους άνδρες υποψήφιους ή έγγραφο το οποίο τους απαλλάσσει νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

νi. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι:

α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.

β) δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή η εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

γ) δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

δ) δεν έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.

ε) δεν τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.

στ) δεν έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση και γενικά ότι δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 3584/2007.

νii. Όλα τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ή δύνανται να συνεκτιμηθούν για την απόδειξη της επιστημονικής κατάρτισης των υποψηφίων, της εξειδίκευσής τους στο αντικείμενο της απασχόλησης και της επαγγελματικής πείρας και επάρκειας τους, σύμφωνα και με τα κατωτέρω αναφερόμενα σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων.

νiii. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται πως τα οδοιπορικά από και προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας, διαμονής, διατροφής κλπ δεν θα βαρύνουν το Θεσσαλικό Θέατρο

 1. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχονται τους όρους αυτής.

 

ΤΙΤΛΟΙ,  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (Ν.4250/14 άρθ.1)

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφραση τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν.148/1913 (ΦΕΚ Α’ 25/1914).

Ειδικώς , όμως, μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον η/ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της ημεδαπής, εφόσον πρόκειται για: α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών — άδειες — πιστοποιητικά — βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Στην αίτησή τους οι υποψήφιοι πρέπει να επισυνάπτουν όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη[ δικαιολογητικά. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση  τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων. Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , θα απορρίπτονται εξαρχής, εφόσον η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών αποτελεί ρήτρα αποκλεισμού.

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η θητεία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή θα έχει διάρκεια τριών (3) ετών, από την ημέρα πρόσληψης όπως προβλέπεται στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό του Θεσσαλικού Θεάτρου  και την υπ. αριθμόν 67264/27/9/2023 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός ατόμου για την θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή με τριετή θητεία με αντίτιμο.

Δ. ΑΜΟΙΒΗ

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής θα ασφαλίζεται και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί ενιαίου μισθολογίου.

Το Θεσσαλικό Θέατρο δύναται να του αναθέσει επί πλέον με αμοιβή τη σκηνοθεσία ή μετάφραση ή συγγραφή ή μουσικής σύνθεσης ενός (1) θεατρικού έργου κατ’ έτος, μέχρι του ποσού των 5.000 €, πλέον ΦΠΑ.

Άλλες πρόσθετες αμοιβές, όπως οδοιπορικά από και προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας, έξοδα διαμονής στη Λάρισα, διατροφής κλπ δεν θα βαρύνουν το Θεσσαλικό Θέατρο.

       Ε. ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, μετά το πέρας της προθεσμίας των είκοσι εργάσιμων (20) ημερών από την δημοσίευση της προκήρυξης και εντός εύλογου χρόνου από την παραλαβή των φακέλων υποψηφιότητας και πάντως όχι αργότερα των πέντε (5) ημερών, συνεδριάζει, προκειμένου να εξετάσει το παραδεκτό όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν. Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή χωρίς τα απαιτούμενα στοιχεία της παρ. Β απορρίπτονται ως απαράδεκτες και αποκλείονται από το επόμενο στάδιο της διαδικασίας.
 2. Για τη συνεδρίαση της προηγούμενης παραγράφου συντάσσεται Πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται: (α) Κατάλογος Απαράδεκτων Αιτήσεων που αναφέρει όλες τις αιτήσεις που εκτιμήθηκαν ως απαράδεκτες, με αιτιολογημένη και εξατομικευμένη εισήγηση της «Επιτροπής» σχετικά με το λόγο του απαραδέκτου και (β) Κατάλογος Παραδεκτών Αιτήσεων που αναφέρει όλες τις αιτήσεις που εκτιμήθηκαν ως παραδεκτές, με αιτιολογημένη και εξατομικευμένη εισήγησή της Επιτροπής σχετικά με την κρίση της επί του παραδεκτού αυτών.

ΣΤ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Παραδεκτών Αιτήσεων καλούνται από την Επιτροπή Συνέντευξης με κάθε πρόσφορο έγγραφο μέσο (όπως επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.) στα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία επικοινωνίας και κατόπιν τηλεφωνικής επιβεβαίωσης σε συνέντευξη ενώπιον της σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί από τον/την Πρόεδρο της. Η πρόσκληση κάθε υποψηφίου/ας λαμβάνει χώρα τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία της συνέντευξης. Η συνέντευξη πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και το περιεχόμενο της καταγράφεται συνοπτικά σε πρακτικό που συντάσσει ο Γραμματέας της Επιτροπής. Ο τόπος διενέργειας και οι λοιπές παράμετροι της διαδικασίας ορίζονται στη σχετική πρόσκληση της Επιτροπής. Οι υποψήφιοι δύνανται να συμβουλεύονται, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, τον φάκελο υποψηφιότητάς τους. Η συνέντευξη αποσκοπεί στο να δοθεί η δυνατότητα στους υποψηφίους να υποστηρίξουν την καταλληλότητα και το βαθμό προετοιμασίας τους για την άσκηση των καθηκόντων του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, με την προβολή τόσο της έως τότε επαγγελματικής τους πορείας όσο και της προσωπικότητάς τους (α) ως προς τις οριζόντιες δεξιότητες (ηγετική ικανότητα, ικανότητα συνεργασίας και λειτουργίας σε ομάδα, επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και επίλυσης προβλημάτων, κριτική σκέψη, ευελιξία και προσαρμοστικότητα, δημιουργικότητα, καινοτομία, ανάληψη πρωτοβουλιών, αντίληψη του κινδύνου) και (β) ως προς τις κοινωνικές και διαπολιτισμικές τους δεξιότητες (ενδεικτικά: ικανότητα εποικοδομητικής επικοινωνίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα, επίδειξη ανεκτικότητας, έκφραση και κατανόηση διαφορετικών απόψεων, ικανότητα διαπραγμάτευσης σε κλίμα εμπιστοσύνης). Οι υποψήφιοι αναμένεται να ερωτηθούν και να αξιολογηθούν, μεταξύ άλλων, ως προς: (α) την ενασχόλησή τους με τη μελέτη, έρευνα και σκηνική διδασκαλία του αρχαίου δράματος, της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας και των νέων μορφών θεάτρου και σκηνικής έκφρασης, (β) τη γνώση τους σχετικά με τη διεθνή καλλιτεχνική σκηνή, (γ) τη γνώση και ικανότητά τους σχετικά με ζητήματα διαχείρισης οργανισμών, ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, υποδομών, οργάνωσης παραγωγών, εξεύρεσης πόρων, προβολής και προώθησης του Θεσσαλικού Θεάτρου και των δράσεων του και (δ) ως προς ζητήματα που άπτονται των εκπαιδευτικών τμημάτων του Θεάτρου.

Ζ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

 1. Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να αξιολογήσει και να κατατάξει τις υποψηφιότητες με βάση τη συνολική εικόνα τους, όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της υποψηφιότητάς τους και τη δοθείσα συνέντευξη. Για τη συνεδρίαση αυτή συντάσσεται Πρακτικό στο οποίο περιλαμβάνεται κατάλογος των υποψηφίων, κατά σειρά κατάταξης αυτών με βάση την, κατά τα ανωτέρω, συνολική τους εικόνα με αιτιολογημένη και εξατομικευμένη εισήγηση της Επιτροπής σχετικά με την κρίση της επί της σειράς κατάταξης («Τελικός Κατάλογος Υποψηφίων»).
 2. Το Πρακτικό της προηγούμενης παραγράφου διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, το οποίο, με απόφαση του, επιλέγει και διορίζει τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή/Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Θεσσαλικού Θεάτρου, όπως ισχύει, κατ’ αποδοχή της κατάταξης της Επιτροπής και με ειδική αιτιολογία σε περίπτωση τυχόν απόκλισης από τη γνώμη αυτής.

Η Επιτροπή Συνέντευξης είναι τριμελής και ορίζεται από τον Πρόεδρο  του Δ.Σ. της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Θεσσαλικό Θέατρο» του Δήμου Λαρισαίων.

 

Η. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Δικαίωμα ένστασης κατά του πίνακα κατάταξης έχει κάθε υποψήφιος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης του πίνακα κατάταξης στην ηλεκτρονική του διεύθυνση. Επί των ενστάσεων επιλαμβάνεται η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων και αποφαίνεται επ’ αυτών εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του  Δ.Σ. της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Θεσσαλικό Θέατρο» του Δήμου Λαρισαίων και είναι τριμελής.

 

Θ. ΕΠΙΛΟΓΗ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η επιλογή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης μετά από δημόσια προκήρυξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται σε μια ημερήσια εφημερίδα της Λάρισας, μία εφημερίδα της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης. Η παρούσα απόφαση αναρτάται στη Διαύγεια και κοινοποιείται στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Μετά το πέρας των 3 ετών η θητεία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή μπορεί να ανανεωθεί  μόνο για μία φορά μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ( άρθρο 8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ). Μετά τη λήξη της δεύτερης θητείας η θέση προκηρύσσεται υποχρεωτικά, χωρίς να αποκλείεται η εκ νέου πρόσληψη του ίδιου Καλλιτεχνικού Διευθυντή, εφ ’όσον υποβάλλει αίτηση και κριθεί με τους υπόλοιπους συνυποψήφιους.

Μετά την απόφαση ειδοποιείται ο επιτυχών υποψήφιος να παρουσιαστεί σε ορισμένο χρονικό διάστημα και να υπογράψει τη σύμβαση πρόσληψης. Εάν ο επιτυχών υποψήφιος δεν παρουσιαστεί στον καθορισμένο χρόνο θεωρείται ως μη αποδεχόμενος τη θέση, οπότε και προσλαμβάνεται ο αμέσως επόμενος κατά σειρά επιτυχίας.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο/η επιλεγείς πρέπει να λάβει γνώση των κανονισμών της επιχείρησης και να βεβαιώνει ενυπόγραφα την αποδοχή τους.

Με απόφαση του Δ.Σ. ο διορισμός του Καλλιτεχνικού Διευθυντή μπορεί να ανακαλείται πριν τη λήξη της θητείας του είτε σε περίπτωση που ο ετήσιος Απολογισμός του έργου του καταψηφισθεί πλήρως αιτιολογημένα από τα 2/3 του όλου αριθμού των μελών του Δ.Σ. είτε για άλλο ιδιαζόντως σοβαρό λόγο.

Για την πρόσληψη του Διευθυντή απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στην «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του θεάτρου  στον χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης, ενώ περίληψή της θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της Λάρισας, καθώς και σε μια εφημερίδα της Αθήνας και μια της Θεσσαλονίκης. Επίσης η προκήρυξη, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, γνωστοποιείται στο Υπουργείο Πολιτισμού και κοινοποιείται στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, την Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και την Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών προς πληροφόρηση των μελών τους. Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 π.μ έως 14:30 στα γραφεία του Θεάτρου, οδός Γεωργιάδου αριθμός 53 , Λάρισα (πληροφορίες: τηλ. 2410 621209).

 

 

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε και να δείτε τα απαραίτητα έγγραφα για την Προκήρυξη.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤ. ΔΙΕΥΘ 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ PROK/ΟUT/2024/130/1

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ταμείο (τηλέφωνο κρατήσεων)
 • 2410 533417
Θεσσαλικό Θέατρο
 • Γεωργιάδου 53, Λάρισα
  Τ.Κ. 41447
 • 2410 621209
  2410 624086
 • thessalikotheatro1983@gmail.com
Τηλεφωνικές κρατήσεις τις ημέρες των παραστάσεων

10:00 - 13:00 & 18:00 - 21:00

Κάνε Εγγραφή στο Newsletter μας!

* υποχρεωτικό
Γράψε το email σου

Επιθυμώ να ενημερώνομαι από το Θεσσαλικό Θέατρο - ΔΗΠΕΘΕ Λάρισας για νέα σχετικά με τις παραστάσεις του μέσω:

Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο στο υποσέλιδο των email μας. Για πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices.

Intuit Mailchimp

Copyright © Θεσσαλικό Θέατρο - Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.